Samenvatting General Enterprise Architecting (GEA)

Door: Roel Wagter

 Visie GEA 

Een belangrijk onderdeel van de visie van GEA is dat bedrijfsvraagstukken effectiever worden opgelost als ze worden beschouwd vanuit een integraal en samenhangend richtinggevend kader, waarbij alle voor het bedrijfsvraagstuk relevante invalshoeken en stakeholders zijn meegenomen. 

De GEA-visie is grotendeels gebaseerd op de inmiddels bewezen hypothese dat er een verband bestaat tussen de (mate van) samenhang in een organisatie en haar performance. 

In het GEA-gedachtegoed is de rol van de enterprisearchitect nadrukkelijk uitgewerkt bij het oplossen van complexe bedrijfsvraagstukken. Ook onderdeel van de visie van GEA is dat een aanpak voor de ontwikkeling van de (enterprise) architectuurfunctie onmisbaar is. 

De GEA-visie komt tot uitdrukking in een aantal karakteristieken van GEA: 

  • Sturen op samenhang: performanceverbetering door sturen op samenhang betreffende de zingeving en vormgeving van een enterprise. 
  • Integraal: een enterprise is één geheel – samenhang tussen alle bedrijfsaspecten. 
  • Co-creatie: Alle stakeholders dragen bij een de integrale oplossing voor vraagstukken – vergroot draagvlak en bevordert samenwerking bij implementatie. 
  • Holistisch: Synergie door beschouwing van een vraagstuk vanuit alle perspectieven. 
  • Organische groei: oplossen van opeenvolgende bedrijfsvraagstukken met continu inzicht in de samenhang binnen de organisatie – past in een agile werkwijze. 

Artefacten GEA 

Het body of knowledge van GEA bestaat naast de visie uit vier artefacten: het GEA framework, de GEA approach, het GEA assessment en de Enterprise coherence index (EC-Index). Zie onderstaande figuur. 

Met behulp van het GEA-framework wordt de samenhang op zowel het niveau van zingeving als het niveau van vormgeving, en tussen beide niveaus, concreet in beeld gebracht. Met de GEA-approach, bestaande uit een enterprisearchitectuur visie, – processen, – producten, – mensen, – middelen, – besturing en -methode, wordt het ‘sturen op samenhang’ geïmplementeerd. Met het GEA-assessment wordt het volwassenheidsniveau van het ‘sturen op samenhang’ gemeten. Met de EC-Index wordt het niveau van de samenhang als resultaat van het ‘sturen op samenhang’ gemeten en op een schaal van één tot tien in een cijfer uitgedrukt. 

Stichting Groeiplatform GEA 

De stichting Groeiplatform GEA (SGGEA) heeft als doel de toepassing van het gedachtegoed van General Enterprise Architecting te bevorderen en het gedachtegoed verder te ontwikkelen en onderhouden. 

De SGGEA stimuleert het gebruik van GEA door kennis te delen over opgeloste vraagstukken en de daarin behaalde resultaten. Daarnaast door de inzetmogelijkheden van GEA te duiden voor specifieke soorten vraagstukken. Door bijeenkomsten te organiseren brengt de SGGEA organisaties en architecten bijeen en draagt zij bij aan het uitwisselen van kennis en ervaring. 

Binnen het GEA-gedachtegoed is naast het oplossen van vraagstukken ook veel aandacht voor de enterprisearchitectuurfunctie en de ontwikkeling daarvan. De kennis en ervaringen van deze onderdelen van GEA komen ook aan de orde tijdens de diverse bijeenkomsten. 

Bij de doorontwikkeling van het GEA-gedachtegoed stimuleert en begeleidt SGGEA het uitvoeren van onderzoek, doorgaans in de vorm van afstudeer- en promotieonderzoeken. SGGEA brengt onderzoekers in direct contact met architecten die GEA in de praktijk toepassen. Door de balans te bewaken tussen toepassing en wetenschap – die voortkomt uit de samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en het Luxembourg Institute of Science and Technology te Luxemburg – borgt SGGEA de praktische waarde van het GEA-gedachtegoed. 

Naast het bestuur is een GEA-kernteam werkzaam voor verbreding van de toepassing en de doorontwikkeling van GEA. Voor specifieke thema’s als certificering, marketing of actuele inhoudelijke ontwikkelingen worden gericht werkgroepen samengesteld. 

Kennis over GEA én handvatten voor toepassing van GEA in de praktijk verkrijg je in een aantal geselecteerde opleidingen. Deze opleidingen worden verzorgd door erkende opleiders. De SGGEA accrediteert GEA-opleidingen na toetsing van opleidingsmateriaal en docenten. 

De SGGEA biedt de mogelijkheid om je te certificeren in het GEA-gedachtegoed. Bij succesvolle afronding van het examen wordt de titel Certified General Enterprise Architect toegekend. Deze titel wordt uitgegeven voor een periode van 3 jaar. 

Examens voor certificering worden afgenomen door geaccrediteerde opleiders. Certificering kan op het niveau Foundation (kennis en inzicht, 40 meerkeuze vragen) en het niveau Practitioner (inzicht en toepassing, 12 vragen op basis van casussen). Beide examens toetsen kennis van de onderdelen GEA framework, de GEA approach en het GEA-Assessment. 

De SGGEA biedt ondersteuning en begeleiding aan afstudeerders en promovendi. In veel gevallen wordt de studiebegeleiding verzorgd door dr. Roel Wagter. Elk onderzoek waarin GEA betrokken wordt, komt in aanmerking voor studiebegeleiding. Elke aanvraag wordt vooraf getoetst op de toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van het GEA gedachtegoed. 

Publicaties 

Vele publicaties hebben inmiddels plaatsgevonden en vinden regelmatig plaats. Deze publicaties betreffen een aantal boeken, een proefschrift, artikelen, white papers, wetenschappelijke papers en blogs. Zie bijvoorbeeld het laatst gepubliceerde boek GEA Enterprise architectuur in de praktijk, met als subtitel Betere prestaties door sturen op samenhang, via GEA enterprisearchitectuur in de praktijk door Rob Stovers – Managementboek.nl, of de Engelse versie GEA Enterprise architecture in practice, met als subtitel Managing Coherence for Better Performance via Amazon.com.

Meer info 

Zie voor meer info over GEA op www.groeiplatformgea.nl