Promotieonderzoek ‘kwantificeren van samenhang’

Door: Roel Wagter

In mijn rol als copromotor en gastdocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen begeleid ik via de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica jaarlijks een aantal promovendi. Een van hen is de promovendus Joost Bekel die zijn promotieonderzoek richt op het kunnen kwantificeren van samenhang in organisaties. Een boeiend onderwerp daar een juist niveau van samenhang randvoorwaardelijk is voor een hoog niveau van wendbaarheid, aanpassingsvermogen en reactiesnelheid van organisaties.

De onderzoeksmethoden

Dit onderwerp verdient dan ook naar mijn mening, gezien de belangrijke relatie tussen samenhang en prestaties, een fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door een promovendus gedurende een periode van vier tot zes jaar. Mijn belangrijkste rol hierin is, naast een continue klankbordfunctie, ervoor te zorgen dat het promotieonderzoek conform erkende internationaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden verloopt. Op basis van in deze blog niet verder te noemen criteria is als overall onderzoeksmethode gekozen voor Design Science van Hevner ea. en Wieringa. Binnen de kaders van Design Science is voor het ontwikkelingsproces gekozen voor de process sequence van Peffers ea, en voor het tegemoetkomen aan de voorwaarden waar artefacten aan moeten voldoen de theorieën van Gregor ea. Om vervolgens de ontwikkelde theorie en artefacten betreffende het kunnen kwantificeren van samenhang te evalueren c.q. te valideren, is gekozen voor de multiple case study research approach van Yin. 

Eerste deel van het promotieonderzoek

Het eerste deel van dit promotieonderzoek richt zich op enerzijds aan te tonen dat het gedefinieerde onderzoeksprobleem in een relevante omgeving bestaat, én aannemelijk te maken dat het zinvol is om een theorie inclusief artefacten te ontwikkelen waarmee het betreffende onderzoeksprobleem in de relevante omgeving(en) opgelost wordt. Het onderzoeksprobleen hier luidt: 

Het ontbreekt veel organisaties om de samenhang van hun organisaties te kunnen kwantificeren.

Uw medewerking gevraagd

Promovendus Joost Bekel heeft voor het hiervoor geschetste eerste deel van zijn promotieonderzoek een vragenlijst opgesteld die binnenkort via een aantal kanalen naar relevante respondenten wordt uitgezet ter beantwoording. Ik beveel ook via deze weg het beantwoorden van deze vragenlijst (ca. 15 min.) van harte bij een ieder aan om de promovendus Joost Bekel verder te helpen met het vinden van de richting en verdieping van zijn onderzoek en daarmee een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het mooie vakgebied enterprise architectuur.