Master thesis samenhang op zingevingsniveau van Luchtverkeersleiding Nederland

Door: Roel Wagter

In mijn rol als copromotor en gastdocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen begeleid ik via de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica jaarlijks een aantal studenten. Na mijn college over ‘sturen op samenhang’ ontvangen de betreffende studenten de opdracht een zogenaamd term-paper te vervaardigen. Hiervoor dienen zij naar keuze een jaarverslag van een onderneming te downloaden en de samenhang op zingevingsniveau van deze onderneming te onderzoeken en te waarderen. In dit geval koos student Rico Janssen ervoor om dit voor het Waterschapsbedrijf Limburg te doen, hetgeen uitmondde in het termpaper Enterprise Coherence at WBL. Vervolgens verzocht hij mij hem ook te begeleiden in het afronden van zijn masterstudie. Het betrof de begeleiding van de vervaardiging van zijn masterscriptie inhoudende een onderzoek naar de samenhang op zin-en vormgevingsniveau van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Voor dit onderzoek had Rico een stageopdracht bij LVNL weten te verkrijgen. Vermeldenswaard hierbij is dat dit zich allemaal afspeelde tijdens de hoogtepunten van de coronapandemie en dat de communicatie volledig via het communicatiemedium Teams verliep. Nog meer vermeldenswaard is dat hij de moed had om twee masterstudies naast elkaar te doen. Het leuke hieraan vind ik de zo herkenbare en plezierige ‘jeugdige overmoed’, zich nog niet realiserend dat de echte praktijk over het algemeen een stuk weerbarstiger is dan de in de theorieën geschetste situaties. Twee masterstudies tegelijkertijd  gaf natuurlijk wel eens wat agendaproblemen, alsook wat doorlooptijdperikelen. De afronding van de masterthesis The business impact of an iTEC Virtual Centre bij Luchtverkeersleiding Nederland vond het afgelopen half jaar succesvol plaats.  En wat mij nog meer plezier doet is het feit dat de afronding van deze masterthesis heeft geresulteerd in een vaste dienstbetrekking voor Rico bij Luchtverkeersleiding Nederland.

De onderzoeksopdracht

De onderzoeksopdracht zoals omschreven in de inleiding heeft bij student Rico Janssen er toe geleid de samenhang op en tussen zin-en vormgevingsniveau van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) te onderzoeken en te kwantificeren, alsook aanbevelingen te doen ter verbetering hiervan.

Hiertoe diende eerst de elementen op zingevingsniveau expliciet gemaakt te worden, te weten het missionstatement van LVNL, de visie, de kernwaarden, doelen en strategieën. Hierop moest de samenhang tussen deze elementen worden onderzocht en gewaardeerd met behulp van hiertoe ontwikkelde matrices. Deze exercitie leidde tot een aantal aanbevelingen ter verbetering van de samenhang op zingevingsniveau. Vervolgens diende de elementen op vormgevingsniveau in beeld te worden gebracht, te weten de perspectieven, de daarbinnen voorkomende kernbegrippen, de aan de perspectieven gekoppelde richtinggevende uitspraken, de kernmodellen van de perspectieven en de relevante relaties tussen de richtinggevende uitspraken. De richtinggevende uitspraken dienden hierbij gecategoriseerd te worden naar beleidsuitspraken, principes en doelstellingen.

De samenhang tussen zin-en vormgevingsniveau diende onderzocht en gewaardeerd te worden met behulp van drie hiertoe ontwikkelde matrices. Met name een matrix waarbij de verbanden tussen doelen en doelstellingen worden onderzocht en gekwantificeerd, en twee matrices waarbij dit gedaan wordt tussen kernwaarden en principes, en tussen strategieën en beleidsuitspraken.

Publicatie

In deze blog geef ik onderstaand alleen het abstract van zijn masterthesis weer en verwijs graag naar de versie van de volledige thesis.

De publicatie van deze blog en masterthesis vindt plaats met toestemming van Rico, LVNL en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Voor een ieder die meer wil weten over ‘sturen op samenhang’ zie ons laatstelijk gepubliceerde boek.

Abstract and Intro van:

The business impact of an iTEC Virtual Centre (Rico Janssen,  2022)

Abstract

This research explores the business impact on LVNL by the implementation of an iTEC Virtual Centre. By geographically decoupling all or parts of air traffic management (ATM) services from location, Virtual Centres increase agility, capacity and cost-efficiency, while enabling better contingency planning.

A virtual centre is composed by one or more air traffic service units (ATSU) using ATM data services provided remotely. The concept enables the geographical and ultimately organisational decoupling of ATM data service providers from ATSUs. An ATSU may use ATM data services from multiple providers, just as a data provider may serve multiple ATSUs and even multiple ATSPs.

To understand the impact of implementing an iTEC Virtual Centre on the business, we investigated the degree of coherence within the organization. Coherence within the organization is crucial because it enables to develop an integral solution. We used the General Enterprise Architecture (GEA) framework to investigate the enterprise coherence at LVNL. GEA is based on the enterprise coherence hypothesis which believes that there is relation between the degree of coherence and level of performance in an enterprise. The degree of coherence at LVNL is high. In this thesis, we provided some future research suggestions to further improve the degree of coherence. The most important recommendation is to include sustainability in the mission and core values.

The goal of GEA is to develop an integral solution. This integral solution is developed from different

perspectives. At LVNL we identified the following perspectives:

• Employees

• Operations

• Procedures

• Governance

• Stakeholders

• Legal

• Machine

• Finance

• Consortium partners

The current business strategies support the implementation of an iTEC Virtual Centre. We expect that the impact of such centre will be high on the organization since it will affect all perspectives and therefore the entire organization.

The scope of this thesis was limited to a description of the degree of coherence at LVNL and an analysis of the iTEC Virtual Centre problem. Developing a solution and implementing the iTEC Virtual Centre is left for future research. A plan of action is attached to complete the entire GEA process.