Eigenaarschap bij 1 man in de organisatie

Gebrek aan eigenaarschap lijkt cultuur te worden

Teams kampen vaak met een gebrek aan eigenaarschap. Het echt verantwoordelijk voelen en dat ook uiten in gedrag. Dit leidt tot het niet nemen van initiatief. Niet alleen in de realisatie van een vernieuwing, maar ook in het ontnemen van impediments.

Organisaties wijzen geen eigenaar toe aan belangrijke objecten. Wanneer er vraagstukken ontstaan die een relatie hebben met deze objecten ontstaat er snel onduidelijkheid. Deze onduidelijkheden ontstaan vooral in de beslissingen die genomen dienen te worden vanuit het vraagstuk.

Het lijkt zo eenvoudig om eigenaren toe te wijzen en initiatief te nemen. Maar vanuit cultuur, vooral in de mens zelf, is dit niet vanzelfsprekend. Gedrag is een van de meest moeilijke dingen om te veranderen …. Zelfs als de interne mens de kennis heeft om gedrag te veranderen, blijkt de kloof tussen weten en het daadwerkelijk doen erg groot.

Richting geven, motiveren en obstakels wegnemen kunnen leiden tot een mogelijke transitie in gedrag. Maar ook visualiseren, anekdotes, goed voorbeeldgedrag en gebruik van symboliek dragen bij aan verandering in emotie ……………. maar de verandering van cultuur is een organisatiebrede verantwoordelijkheid.

Eigenaarschap is daarom een belangrijk aspect in GEA. Het is cruciaal dat perspectiefeigenaren en vraagstukeigenaren hun rol pakken en echt sturen op en met de kaders die voor hen belangrijk zijn.