Begrippenkaders en samenhang als randvoorwaarde voor effectieve besturing

Organisatiestructuur als bestuur-, kennis- en communicatiemodel

Door: Robert Borkes

Een organisatie is een collectief van professionals dat samenwerkt aan hetzelfde doel. Waarbij enterprise architectuur wordt ingezet om te sturen op strategische doelen van de organisatie. In de praktijk blijken dit echter totaal verschillende werelden te zijn die maar moeizaam zijn samen te brengen, en dat is best opmerkelijk te noemen. Dit blog geeft antwoord op de vraag “hoe deze synergie wel te bereiken?”.

Een duidelijk doel

Samenwerken aan hetzelfde doel impliceert dat het organisatiedoel bij iedere professional duidelijk is. Uit eigen ervaring en onderzoek blijkt dat dit een gevaarlijke aanname is, want in de praktijk is het organisatiedoel vaak juist onduidelijk bij professionals. Want nagenoeg elke professional heeft een impliciet beeld van het organisatiedoel, maar geeft daar zijn of haar eigen expliciete invulling aan. Waardoor ook op bestuurlijk niveau meerdere varianten van hetzelfde doel bestaan. M.a.w. op bestuurlijk- en operationeel niveau begrijpen professionals elkaar niet goed doordat een diffuus begrip van hetzelfde organisatiedoel bestaat. Een eenduidig strategisch- en operationeel begrippenkader kan hier uitkomst bieden, zodat een consistent beeld tussen strategie en uitvoering ontstaat waarmee binnen de organisatie dezelfde taal wordt gesproken.

Een model van de organisatie

Om te sturen op het organisatiedoel is het belangrijk om de organisatie daarop in te richten en te weten hoe de organisatie functioneert. Dat lijkt logisch, maar in de praktijk blijkt daar bij de professionals vaak geen eenduidig beeld van te bestaan. Om wel een eenduidig en samenhangend beeld van de organisatie te verkrijgen kan General Enterprise Architecturing (GEA) worden ingezet. Dit is een geheel van uitspraken, processen, producten, mensen en middelen, dat richting geeft aan de ontwikkeling van een organisatie met de focus op samenhang.Hiermee vergroot permanent het besturend vermogen van een organisatie en daarmee haar kracht, snelheid en flexibiliteit, benodigd in bepaalde situaties.

Informatie omtrent omgeving en toestand van het systeem

GEA geeft vanuit businessperspectief richting aan de organisatie door actieve deelname in de besturingsprocessen en biedt daartoe op permanente basis inzicht in de samenhang van de organisatiedoelen, -onderdelen en -aspecten in relatie tot de relevante omgeving.Hierdoor is vanuit elk perspectief informatie beschikbaar en de actuele status van de organisatie duidelijk. Dit komt de effectiviteit van besluitvorming ten goede.

Stuurmaatregelen

Nu (1) doel, (2) organisatiemodel en (3) toestand helder zijn, wordt steeds duidelijker welke oplossingsrichtingen beschikbaar zijn t.b.v. de organisatievraagstukken en welke strategische keuzes overblijven om de organisatiedoelen als collectief te realiseren. M.a.w. welke knoppen heb ik tot beschikking om aan te draaien? Dit is natuurlijk precies waar organisatiestructuur (enterprise architectuur) van doorslaggevend belang is.

Capaciteit van informatieverwerking

Organisatiestructuur(lees:GEA) ondersteunt uw organisatie bij het optimaliseren van uw kennispositie waardoor de kwaliteit van besluitvorming sterk verbetert en risico’s worden gereduceerd. De implementatie van GEA zorgt voor een eenduidig begrippenkader en een consistente samenhang waardoor een slagvaardig organisatie-, kennis- en communicatiemodel ontstaat die de prestatie van uw organisatie tot een hoger niveau brengt. Dit is de toegevoegde waarde van GEA!